top of page

PRIVACY REGLEMENT


Carla Hofstee, eigenaar van de praktijk voor beeldende therapie, EMDR, natuurcoaching en mindfulness staat voor zorgvuldigheid en transparantie als het gaat om het contact met de cliënt en zijn gegevens die via mij worden bewaard en veilig gesteld. Belangrijk hierbij is vertrouwen en veiligheid in het contact en mijn deskundigheid en professionele houding in het uitvoeren en begeleiden. Vertrouwen en betrouwbaarheid is niet alleen zichtbaar in het contact maar ook in het bewaren van alle informatie die mij ter ore komt van de cliënt. Dat is een voorwaarde voor een gezond therapeutisch contact

 

Voor iedere cliënt wordt een dossier aangelegd. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Het dossier bevat aantekeningen over de hulpvragen, behandeldoelen, gegevens over de
uitgevoerde behandelingen, dit na expliciete toestemming van de cliënt.
​Om de privacy te waarborgen zal er voor gezorgd worden dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke en medische gegevens en dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens. Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van het dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
​De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren (dit gebeurt alleen met expliciete toestemming).  

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.


​De gegevens van het cliëntendossier worden 20 jaar bewaard. 

Het dossier wordt 20 jaar bewaard na het afronden van de behandeling, tenzij u anders aangeeft.

Dit is een verplichting vanuit de Wet inzake de geneeskundige Behandelingsovereenkomst WBGO.

U kunt zelf aangeven welke keuze u maakt:

0 Mijn dossier wordt 20 jaar bewaard na het afronden van de behandeling

0 Ik neem mijn dossier mee na het afronden van de behandeling

0 Mijn dossier wordt vernietigd na het afronden van de behandeling

De cliënt heeft te allen tijde inzage in het dossier. Er worden niet meer gegevens vast gelegd in het dossier dan voor het benodigde doel. De praktijk blijft verantwoordelijk voor het up to date houden van de gegevens in het dossier. Onjuiste gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd uit het dossier.
Het dossier blijft eigendom van de cliënt. Op de zorgnota die de cliënt ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden:

• naam, adres en woonplaats

• geboortedatum 

• De datum van de behandeling

• Een korte omschrijving van de behandeling

• De kosten van het consult.
De cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het eigen gedrag. De therapeut noch de praktijk voor Vaktherapie beeldend kan aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de cliënt. Al het gemaakte werk bij beeldende therapie blijft het eigendom van de cliënt en mag tijdens of bij beëindiging van de behandeling worden meegenomen.


​Cookies en Analyses.

De praktijk maakt geen gebruik van Cookies. Wel maakt de praktijk gebruik van Google
Analytics om te zien welke pagina’s van de website vaak opgezocht worden. Alle informatie daarover is geheel anoniem en ook wordt het niet gebruikt voor advertentiesMail: info@carlahofstee.nl

Telefoon: 06-10250086

bottom of page